facebook menu

Oblíbená golfová destinace v Beskydech se nachází v Rožnově pod Radhoštěm. Devíti jamkové golfové hřiště v Rožnově je oblíbenou destinací všech amatérských golfistů.

Golf v beskydech, rožnov, golfové turnaje, penzion na golfu

Aktuality
Webkamera
Ubytování
VÁNOČNÍ NABÍDKA

Stanovy spolku Valašského golfového klubu, z.s.

HLAVA I.
Základní ustanovení, název a sídlo spolku

 1. Valašský golfový klub, z.s. (dále jen „VGK“ nebo „spolek“) je samosprávným a dobrovolným svazkem členů provozujících golf.
 2. Název spolku zní: Valašský golfový klub, z.s.
 3. Sídlem VGK jsou Horní Paseky 2664, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61.
 4. VGK je právním subjektem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

 

HLAVA II.
Účel a činnost spolku

 1. Účelem VGK je všestranně podporovat rozvoj golfu a vytvářet a zajišťovat podmínky pro provozování golfu členy spolku.
 2. S ohledem na účel spolku je hlavní činností VGK zejména:
  • organizování a vytváření podmínek k aktivnímu provozování rekreačního a závodního golfu a k rozvoji veškerých aktivit spojených s touto činností, zejména společenské a kulturní aktivity
  • zabezpečování plnění potřeb a úkolů VGK
  • hájit zájmy VGK uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracovat s orgány místní samosprávy, státními orgány i dalšími subjekty.
 3. VGK může podle potřeby provozovat vedlejší hospodářskou činnost za účelem vytváření zdrojů k podpoře a financování hlavní činnosti

 

HLAVA III.
Členství - práva a povinnosti členů

 1. Členem se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami VGK. Členství ve spolku je dobrovolné.
 2. O přijetí za člena VGK rozhoduje správní rada VGK.
 3. Podmínkou členství je podání přihlášky spolu s doporučením nejméně dvou stávajících členů VGK a zaplacení vstupních členských poplatků a ročních členských příspěvků platných pro dané období.
 4. Základní práva člena jsou:
  • zúčastnit se aktivně sportovního a společenského života VGK
  • využívat zařízení VGK
  • uplatňovat své návrhy, názory a kritiku v oblasti činnosti VGK
  • hlasovat od 15 let věku a být volen od 18 let do orgánů VGK.
 5. Základní povinnosti člena jsou:
  • dodržovat stanovy VGK, plnit usnesení orgánů, vykonávat svěřené funkce
  • šetřit a chránit majetek VGK
  • řádně a včas platit členské příspěvky, v případě neplnění základních povinností člena, rozhodne správní rada o pozastavení členství, případně o vyloučení člena z VGK bez finančního vyrovnání.
 6. Členství zaniká:
  • vystoupením na základě oznámení člena
  • vyloučením pro neplnění základních povinností člena rozhodnutím správní rady.
 7. Členství je převoditelné na základě písemné žádosti se souhlasem správní rady spolku.
 8. V případě úmrtí může být členství převedeno v rámci dědického řízení na jinou osobu. Nabyvatelem členství může být pouze jedna fyzická osoba. Tato je následně povinna neprodleně tuto skutečnost oznámit správní radě spolku.

 

HLAVA IV.
Orgány spolku a vymezení jejich pravomocí

 1. Orgány VGK jsou:
  • valná hromada VGK
  • správní rada VGK
  • dozorčí rada VGK
  • prezident VGK
 2. Valná hromada
  • je nejvyšším orgánem VGK. Skládá se ze všech na ní přítomných členů VGK starších 15 let
  • valnou hromadu řídí člen správní rady určený prezidentem VGK
  • rozhoduje o změně stanov
  • volí a odvolává členy správní rady
  • schvaluje finanční rozpočet a výsledek hospodaření za příslušný rok
  • schvaluje výši vstupních poplatků a členských příspěvků VGK
  • může si ke svému rozhodnutí vyhradit i další otázky
  • každý člen VGK nad 15 let věku je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy. Může tak učinit osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Každý člen má jeden hlas. Valná hromada hlasuje o předložených návrzích v pořadí, v jakém byly podány. (VH hlasuje nejprve o návrhu správní rady, není-li tento návrh schválen, hlasuje poté o ostatních návrzích v pořadí, v jakém byly podány.)
  • zástupce člena je povinen před zahájením valné hromady odevzdat písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným členem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění
  • valná hromada se koná jednou za kalendářní rok. Svolává ji správní rada a to nejpozději do 4 měsíců po skončení předchozího kalendářního roku
  • valná hromada je svolávána pozvánkou, která je vyvěšena na vývěsce VGK na adrese jeho sídla a současně s tím je uveřejněna na webových stránkách VGK, a to nejméně 10 dní před termínem jejího konání. Tuto lhůtu může správní rada v naléhavých případech i zkrátit.
  • správní rada je povinna svolat mimořádnou valnou hromadu do 30 dnů, požádá-li o její svolání dozorčí rada, 10% členů VGK s hlasovacím právem na základě písemné žádosti, jestliže to vyžadují jiné důležité zájmy VGK
  • valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů VGK. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň 3 členové VGK. Za přítomného člena se považuje i člen, který využívá technického prostředku pro dálkovou komunikaci s ostatními účastníky valné hromady nebo který se účastní rozhodování valné hromady mimo její zasedání v písemné formě.
  • valná hromada může rozhodovat i mimo své zasedání s využitím technických prostředků nebo v písemné formě, a to ve všech věcech. Vhodný způsob a formu hlasování určí správní rada VGK.
 3. Správní rada
  • je výkonným orgánem VGK
  • je sedmičlenná. Její členové jsou voleni jednotlivě valnou hromadou na tříleté období
  • ze svého středu ustavuje do funkce a odvolává z ní prezidenta VGK a jeho zástupce v dohodovacím řízení na dobu tří let
  • schvaluje zásadní koncepční rozhodnutí ekonomického, technicko-investičního a sportovního charakteru
  • předkládá valné hromadě ke schválení výsledek hospodaření za příslušný rok a finanční rozpočet
  • zodpovídá za řádné vedení účetnictví VGK a evidenci sponzorských příspěvků
  • pozbyl-li člen správní rady dlouhodobě způsobilost vykonávat osobně a řádně funkci, je správní rada povinna svolat mimořádně valnou hromadu nejpozději do dvou měsíců za účelem volby nového člena
  • správní rada zasedá nejméně dvakrát v kalendářním roce a pořizuje zápis ze svého jednání
  • je svolávána prezidentem VGK, případně jeho zástupcem
  • je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů
  • k přijetí rozhodnutí správní rady je zapotřebí, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů správní rady
 4. Dozorčí rada
  • je kontrolním orgánem VGK
  • je tříčlenná. Její členové jsou voleni jednotlivě valnou hromadou na tříleté období
  • předseda dozorčí rady je určen v dohodovacím řízení členů dozorčí rady
  • členové dozorčí rady mají právo nahlížet a přezkoušet doklady prokazující čerpání peněžních prostředků na činnost VGK
  • předkládá valné hromadě revizní zprávu o hospodaření VGK za příslušné období
 5. Prezident VGK
  • je statutárním orgánem VGK, zastupuje VGK navenek a činí jeho jménem právní úkony
  • za spolek jedná vždy prezident VGK samostatně nebo v případě jeho nepřítomnosti je prezident VGK oprávněn pověřit zastupováním VGK svého zástupce nebo jiného člena správní rady. Statutární orgán jedná jménem spolku tak, že k názvu spolku připojí podpis a název funkce
  • řídí komplexně činnost VGK
  • je jmenován a odvoláván správní radou VGK na tříleté období

 

HLAVA V.
Majetek a hospodaření

 1. Prostředky a majetek VGK tvoří:
  • vstupní poplatky a členské příspěvky
  • příjmy z hospodářské činnost, sportovních, kulturních a společenských akcí
  • dary a odkazy
  • dotace sportovních nebo jiných organizací a orgánů
  • příjmy z pronájmu tělovýchovných a jiných zařízení
  • příjmy z reklam a propagace sponzorských firem
  • ostatní příjmy
 2. Hospodaření VGK se řídí plánem a rozpočtem na kalendářní rok, schváleným valnou hromadou.

 

HLAVA VI.
Účinnost stanov

 1. Tyto stanovy VGK vychází ze znění schváleného valnou hromadou VGK dne 2.6.1997 a 23.3.1999, registrovaných Ministerstvem vnitra pod č.j. II/8-OVS/1-33 107/97-R a změn odsouhlasených valnou hromadou VGK dne 6.3.2006, dne 15.1.2016 a dne 31.1.2022.

 

Ing. Zbyněk Průša
prezident VGK