On-line rezervace facebook menu

Oblíbená golfová destinace v Beskydech se nachází v Rožnově pod Radhoštěm. Devíti jamkové golfové hřiště v Rožnově je oblíbenou destinací všech amatérských golfistů.

Golf v beskydech, rožnov, golfové turnaje, penzion na golfu

Aktuality
Ubytování
Webkamera
Rezervace hry
Golf pro začátečníky

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)

jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v klubu – Valašský golfový klub, z.s. (dále jen „správce“ nebo „klub“),

je klub oprávněn na základě čl. 6 odst. 1., písm. f) GDPR a podle § 3a odst. 3 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) povinen zpracovávat moje:

 1. jméno a příjmení, titul,
 2. datum narození,
 3. adresu místa pobytu,
 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,
 5. telefonní číslo,
 6. emailovou adresu,
 7. členské číslo,
 8. rodné číslo.

Uvedené údaje pod body 2. až 8 jsou veřejně nepřístupnými údaji, které jsou chráněny heslem a jsou poskytovány pouze pro účely klubové evidence a evidence v rámci ČGF. Člen má právo kdykoliv překontrolovat své osobní údaje a požadovat po klubu jejich opravu, pokud neodpovídají pravdě.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za účelem evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi a budou zpracovávány v informačním systému klubu a ČGF a budou použity pouze pro účely zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin, organizace hry golfu, vedení handicapu, tvorby žebříčků hráčů, zjištění výkonnosti hráčů, přehledů členské základny hráčů golfu pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy.

Jsem informován/a, že na základě § 3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány osobní údaje dle bodu 1. až 8. po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem evidován/a.

Beru na vědomí, že klub předává osobní údaje těmto správcům a zpracovatelům:

 • České golfové federaci,
 • Českému olympijskému výboru,
 • České unii sportu, příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS,
 • Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
 • dalším příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
 • společnosti ProfiHOSTING s.r.o. (zajištuje interní informační systém),

a to za účelem zejména:

 • vedení evidence členské základny ČGF na základě směrnic a rozhodnutí orgánů ČGF a s tím souvisejícími činnostmi: 

 - evidence hráčů golfu včetně vedení handicapu;

 - organizace hry golfu;

 - zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin turnajů či soutěží;

 - tvorba žebříčků;

 - zjištění výkonnosti hráčů;

 - zpracování přehledů členské základny pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy;

 - zpracování přehledů pro orgány státní správy a samosprávy;

 - zpracování pro účely dalších oprávněných zájmů ČGF.

 •  vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,
 • žádosti o dotace na základě § 6b ZOPS,
 • evidence členů v interním informačním systému pro potřeby klubu, organizace hry golfu na hřišti, zasílání klubových newsletterů, členských informací a zpráv o provozu klubu.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • mít přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR),
 • požadovat jejich opravu (čl. 16 GDPR),
 • na výmaz mých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody dle čl. 17 GDPR,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 GDPR,
 • na přenositelnost osobních údajů v případech stanovených v čl. 20 GDPR,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR, 
 • podat stížnost proti neoprávněnému nakládání s osobními údaji podle čl. 77 GDPR u dozorového úřadu.

Správcem osobních údajů je klub – Valašský golfový klub, z.s., IČ 66184479, se sídlem Horní Paseky 2664, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 75661 a Česká golfová federace, IČ 452 51 100, se sídlem Strakonická 2860/4, Praha 5, PSČ 150 00.

Tato informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná ke dni 25.5.2018.