On-line rezervace facebook menu

Oblíbená golfová destinace v Beskydech se nachází v Rožnově pod Radhoštěm. Devíti jamkové golfové hřiště v Rožnově je oblíbenou destinací všech amatérských golfistů.

Golf v beskydech, rožnov, golfové turnaje, penzion na golfu

Aktuality
Ubytování
Webkamera
Rezervace hry
Golf pro začátečníky

Stanovy spolku Valašského golfového klubu, z.s.

HLAVA I.
Základní ustanovení, název a sídlo spolku

 1. Valašský golfový klub, z.s. (dále jen „VGK“ nebo „spolek“) je samosprávným a dobrovolným svazkem členů provozujících golf.
 2. Název spolku zní: Valašský golfový klub, z.s.
 3. Sídlem VGK jsou Horní Paseky 2664, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61.
 4. VGK je právním subjektem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

 

HLAVA II.
Účel a činnost spolku

 1. Účelem VGK je všestranně podporovat rozvoj golfu a vytvářet a zajišťovat podmínky pro provozování golfu členy spolku.
 2. S ohledem na účel spolku je hlavní činností VGK zejména:
  • organizování a vytváření podmínek k aktivnímu provozování rekreačního a závodního golfu a k rozvoji veškerých aktivit spojených s touto činností, zejména společenské a kulturní aktivity
  • zabezpečování plnění potřeb a úkolů VGK
  • hájit zájmy VGK uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracovat s orgány místní samosprávy, státními orgány i dalšími subjekty.
 3. VGK může podle potřeby provozovat vedlejší hospodářskou činnost za účelem vytváření zdrojů k podpoře a financování hlavní činnosti

 

HLAVA III.
Členství - práva a povinnosti členů

 1. Členem se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami VGK. Členství ve spolku je dobrovolné.
 2. O přijetí za člena VGK rozhoduje správní rada VGK.
 3. Členství se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce. 
 4. Podmínkou členství je podání přihlášky v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím formuláře uloženého na webových stránkách VGK ( www. golf-roznov.cz) a zaplacení vstupních členských poplatků a ročních členských příspěvků . 
 5. VGK vede seznam členů v elektronické podobě. Zápisy a výmazy týkající se členství v něm provádí správní rada. 
 6. Základní práva člena jsou:
  • zúčastnit se aktivně sportovního a společenského života VGK
  • využívat zařízení VGK
  • uplatňovat své návrhy, názory a kritiku v oblasti činnosti VGK
  • být volen od 18 let do orgánů VGK.
 7. Základní povinnosti člena jsou:
  • dodržovat stanovy VGK, plnit usnesení orgánů, vykonávat svěřené funkce
  • šetřit a chránit majetek VGK
  • řádně a včas platit členské příspěvky, v případě neplnění základních povinností člena, rozhodne správní rada o pozastavení členství, případně o vyloučení člena z VGK bez finančního vyrovnání.
 8. Členství zaniká:
  • vystoupením na základě oznámení člena
  • vyloučením pro neplnění základních povinností člena rozhodnutím správní rady.

 

HLAVA IV.
Orgány spolku a vymezení jejich pravomocí

 1. Orgány VGK jsou:
  • členská schůze VGK
  • správní rada VGK
  • dozorčí rada VGK
  • prezident VGK
 2. Členská schůze
  • je nejvyšším orgánem VGK. Skládá se ze všech na ní přítomných členů VGK 
  • členskou schůzi řídí člen správní rady určený prezidentem VGK
  • rozhoduje o změně stanov
  • volí a odvolává členy správní rady
  • schvaluje finanční rozpočet a výsledek hospodaření za příslušný rok
  • schvaluje výši vstupních poplatků a členských příspěvků VGK
  • může si ke svému rozhodnutí vyhradit i další otázky
  • každý člen VGK je oprávněn účastnit se členské schůze, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy. Může tak učinit osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Každý člen má jeden hlas. Členská schůze hlasuje o předložených návrzích v pořadí, v jakém byly podány. (členská schůze hlasuje nejprve o návrhu správní rady, není-li tento návrh schválen, hlasuje poté o ostatních návrzích v pořadí, v jakém byly podány.)
  • zástupce člena je povinen před zahájením členské schůze odevzdat písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným členem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění
  • členská schůze se koná jednou za kalendářní rok. Svolává ji správní rada a to nejpozději do 4 měsíců po skončení předchozího kalendářního roku
  • členská schůze je svolávána pozvánkou, která je vyvěšena na vývěsce VGK na adrese jeho sídla a současně s tím je elektronicky rozesílána na emailové adresy členů a uveřejněna na webových stránkách VGK, a to nejméně 10 dní před termínem jejího konání. Tuto lhůtu může správní rada v naléhavých případech i zkrátit.
  • správní rada je povinna svolat mimořádnou členskou schůzi do 30 dnů, požádá-li o její svolání dozorčí rada, 10% členů VGK s hlasovacím právem na základě písemné žádosti, jestliže to vyžadují jiné důležité zájmy VGK
  • členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů VGK. Členská schůze je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň 3 členové VGK. Za přítomného člena se považuje i člen, který využívá technického prostředku pro dálkovou komunikaci s ostatními účastníky členské schůze nebo který se účastní rozhodování členské schůze mimo její zasedání v písemné formě.
  • členská schůze může rozhodovat i mimo své zasedání s využitím technických prostředků nebo v písemné formě, a to ve všech věcech. Vhodný způsob a formu hlasování určí správní rada VGK.
 3. Správní rada
  • je výkonným orgánem VGK
  • je sedmičlenná. Její členové jsou voleni jednotlivě členskou schůzí na pětileté období
  • ze svého středu ustavuje do funkce a odvolává z ní prezidenta VGK a jeho zástupce v dohodovacím řízení na dobu pěti let
  • schvaluje zásadní koncepční rozhodnutí ekonomického, technicko-investičního a sportovního charakteru
  • předkládá členské schůzi ke schválení výsledek hospodaření za příslušný rok a finanční rozpočet
  • zodpovídá za řádné vedení účetnictví VGK a evidenci sponzorských příspěvků
  • pozbyl-li člen správní rady dlouhodobě způsobilost vykonávat osobně a řádně funkci, je správní rada povinna svolat mimořádně valnou hromadu nejpozději do dvou měsíců za účelem volby nového člena
  • správní rada zasedá nejméně dvakrát v kalendářním roce a pořizuje zápis ze svého jednání
  • je svolávána prezidentem VGK, případně jeho zástupcem
  • je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů
  • k přijetí rozhodnutí správní rady je zapotřebí, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů správní rady
 4. Dozorčí rada
  • je kontrolním orgánem VGK
  • je tříčlenná. Její členové jsou voleni jednotlivě členskou schůzí na pětileté období
  • předseda dozorčí rady je určen v dohodovacím řízení členů dozorčí rady
  • členové dozorčí rady mají právo nahlížet a přezkoušet doklady prokazující čerpání peněžních prostředků na činnost VGK
  • předkládá členské schůzi revizní zprávu o hospodaření VGK za příslušné období
 5. Prezident VGK
  • je statutárním orgánem VGK, zastupuje VGK navenek a činí jeho jménem právní úkony
  • za spolek jedná vždy prezident VGK samostatně nebo v případě jeho nepřítomnosti je prezident VGK oprávněn pověřit zastupováním VGK svého zástupce nebo jiného člena správní rady. Statutární orgán jedná jménem spolku tak, že k názvu spolku připojí podpis a název funkce
  • řídí komplexně činnost VGK
  • je jmenován a odvoláván správní radou VGK na pětileté období

 

HLAVA V.
Majetek a hospodaření

 1. Prostředky a majetek VGK tvoří:
  • vstupní poplatky a členské příspěvky
  • příjmy z hospodářské činnost, sportovních, kulturních a společenských akcí
  • dary a odkazy
  • dotace sportovních nebo jiných organizací a orgánů
  • příjmy z pronájmu tělovýchovných a jiných zařízení
  • příjmy z reklam a propagace sponzorských firem
  • ostatní příjmy
 2. Hospodaření VGK se řídí plánem a rozpočtem na kalendářní rok, schváleným členskou schůzí.

 

HLAVA VI.
Účinnost stanov

 1. Tyto stanovy VGK vychází ze znění schváleného valnou hromadou VGK dne 2.6.1997 a 23.3.1999, registrovaných Ministerstvem vnitra pod č.j. II/8-OVS/1-33 107/97-R a změn odsouhlasených valnou hromadou VGK dne 6.3.2006, dne 15.1.2016, dne 31.1.2022 a dne 20.1.2023.

 

Ing. Zbyněk Průša
prezident VGK